Przejdź do treści
Menu

Załóż DKF

Kilka definicji i instrukcji

Co jest potrzebne, żeby założyć DKF?

 1. Co to jest Dyskusyjny Klub Filmowy?
 2. Co to jest Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych?
 3. Przywileje DKFów jako członków PF DKF.
 4. Obowiązki DKFów jako członków PF DKF.
 5. Jak założyć Dyskusyjny Klub Filmowy?
 6. Jak zarejestrować DKF w PF DKF?
 7. Zasady niekomercyjnej działalności DKF.
 8. Kwestionariusze

 

 

Co jest potrzebne, żeby założyć DKF?
Przede wszystkim:     

 • dobra wola, zapał, sporo wolnego czasu i trochę wiedzy,     
 • osobowość prawna - własna albo „pożyczona” (od stowarzyszenia, uczelni, domu kultury, kina itp.),     
 • sala projekcyjna.     

Poniżej w sposób nieco bardziej systematyczny wyjaśniamy m.in. czym jest DKF, w jaki sposób Federacja pomaga zrzeszonym w niej klubom, jak założyć DKF i stać się członkiem Federacji.

1. Co to jest Dyskusyjny Klub Filmowy?     
Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych.
Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej - szkołą kształcenia i rozwijania postaw. Zamierzone cele Dyskusyjny Klub Filmowy realizuje poprzez systematyczne organizowanie:

 • projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją,     
 • spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki,     
 • otwartych imprez popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe.

 

2. Co to jest Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych?     
Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest stowarzyszeniem zrzeszającym działające na terenie Polski Dyskusyjne Kluby Filmowe, które zgłosiły do niej akces i przyjęły zasadę prowadzenia działalności zgodnej ze Statutem PF DKF.
Federacja reprezentuje interesy zrzeszonych w niej klubów wobec władz, organizacji i instytucji gospodarczych. Ponadto Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych pomaga DKFom pod względem programowym i metodycznym, między innymi umożliwiając dostęp do wartościowych filmów, dostarczając materiały programowe (periodyk „Film na Świecie”, informatory programowe i okolicznościowe), niosąc pomoc merytoryczną w organizowaniu prelekcji, spotkań z twórcami oraz krytykami i historykami filmu, a także imprez i seminariów, wreszcie poprzez prowadzenie własnych szkoleń i seminariów dla działaczy DKFów.

 

3. Przywileje DKFów jako członków PF DKF.     
Dyskusyjne Kluby Filmowe zrzeszone w PF DKF korzystają z rozmaitych przywilejów i ulg, np.:     

 1. Umowę z Państwowymi Instytucjami Filmowymi może zawrzeć DKF posiadający aktualna kartę rejestracyjną PF DKF, nabywając prawo do wynajmu filmów po zniżonych cenach.     
 2. Po upływie okresu kandydackiego, w czasie którego DKF wykazuje się właściwą działalnością statutową i programową, może uzyskać członkostwo stałe, które upoważnia do starań o zawarcie umowy z Filmoteką Narodową, a tym samym do wypożyczeń filmów.     
 3. DKF może korzystać z archiwalnych zbiorów etiud filmowych zrealizowanych przez studentów PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.     
 4. DKF może korzystać z list dialogowych oraz filmów i kaset video będących w dystrybucji PF DKF.     
 5. W ramach opłacanych składek członkowskich DKF otrzymuje 1 egzemplarz periodyku „Film na Świecie”. Istnieje też możliwość prenumeraty indywidualnej i zbiorowej.

 

4 Obowiązki DKFów jako członków PF DKF.

 1. Prowadzenie działalności zgodnej ze Statutem PF DKF oraz uchwałami i zaleceniami władz PF DKF.     
 2. W pracy klubowej przestrzeganie zasady: prelekcja – projekcja – dyskusja.     
 3. Prowadzenie działalności finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.     
 4. Terminowe opłacanie składek członkowskich wg zasad ustalonych przez Radę PF DKF.
  Aktualna wysokość składek, ustalona 13 listopada 1999 roku na XXII Zjeździe PF DKF w Lublinie, wynosi:
  - dla DKF-ów liczących do 100 członków - 30 zł miesięcznie,
  - dla DKF-ów liczących ponad 100 członków - 50 zł miesięcznie.
  Składki mogą być płacone w kwotach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie rocznego okresu zaległości powoduje skreślenie DKFu z PF DKF.
 5. Przestrzeganie aktualności wpisów w karcie rejestracyjnej (składki), będącej dokumentem zezwalającym na działalność klubu. Brak aktualnych wpisów może spowodować odmowę wynajmu filmów w PIF, Filmotece Narodowej i utratę innych przywilejów.     
 6. Należy każdorazowo powiadomić Federację o:
  - zmianie patrona,
  - zmianach personalnych w Radzie DKF,
  - zmianach w działalności (np. okresowe zawieszenie działalności),
  - zmianach adresu DKF oraz miejsca projekcji,
  - powołaniu nowych sekcji w klubie (np. młodzieżowej, dziecięcej itp.). 
 7. W przypadku rozwiązania DKFu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie PF DKF, zwrócić kartę rejestracyjną oraz powołać Komisję Likwidacyjną.
 8.   Członkowie władz DKFu nie mogą wchodzić w stosunek pracy z własnym DKFem (np. członek Rady nie może być płatnym pracownikiem administracyjnym czy księgowym).

 

5. Jak założyć Dyskusyjny Klub Filmowy?     

 1. DKF można założyć jako stowarzyszenie o osobowości prawnej lub jako agendę osób prawnych (organizacja pozarządowa, firma, dom kultury, uczelnia, szkoła, jednostka wojskowa, organizacje społeczne itp.).     
 2. DKF, który pragnie mieć osobowość prawną, powinien złożyć wniosek o rejestrację podpisany przynajmniej przez 15 osób w Sądzie Rejonowym. Do wniosku należy dołączyć projekt statutu i inne dokumenty zgodnie z wymogami prawa o stowarzyszeniach.     
 3. DKFy działające jako agendy osób prawnych opierają swoją działalność na regulaminach określających podstawowe zasady organizacyjne DKFów. Instytucja patronująca, której agendę stanowi DKF, musi w takim przypadku wyrazić zgodę na jego powstanie, przyjmując jednocześnie odpowiedzialność za merytoryczną i finansową działalność DKF.     
 4. Statut DKFu, niezależnie od wymogów stawianych przez prawo o stowarzyszeniach (dla DKFów posiadających osobowość prawną) oraz Regulamin DKFu muszą uwzględniać zasady Statutu PF DKF m.in. o niekomercyjności, honorowym pełnieniu funkcji we władzach itp.     
 5. Działalność finansowa klubu powinna być prowadzona wg obowiązujących przepisów.

 

6. Jak zarejestrować DKF w PF DKF?
Organizacja, która pragnie zostać członkiem PF DKF powinna:     

 1. Zwrócić się do biura Federacji w celu uzyskania szczegółowych informacji i materiałów rejestracyjnych.     
 2. Wypełnić otrzymane druki dołączając do nich:
  a. protokół z zebrania organizacyjnego DKF, na którym został on powołany do życia i wybrane zostały jego władze,
  b. odpisy statutu i regulaminu klubu zatwierdzone przez Radę DKF,
  c. w wypadku, gdy klub otrzymał osobowość prawną, odpis dowodu rejestracji właściwego sądu.
 3. Wpłacić na konto Federacji 3 miesięczne składki w formie wpisowego.
 4. Z chwilą zarejestrowania w PF DKF, DKF otrzymuje kartę rejestracyjną (kandydacką)
 5. Po upływie okresu kandydackiego (1 rok), w czasie którego DKF musi wykazać się właściwą działalnością programową i statutową, może on wnieść o przyjęcie w poczet członków stałych Federacji, uzyskując bierne i czynne prawo wyborcze i inne przywileje. Wniosek do Rady PF DKF musi zawierać opinię terenowego członka Rady PF DKF.

 

7. Zasady niekomercyjnej działalności DKF.     
Program filmowy powinien być dobierany tak, aby służył idei DKF, filmy powinny pobudzać do myślenia i dyskusji, wzbogacać wiedzę o świecie i życiu, dawać „świadectwo”, o którym pisze prof. Antoni Bohdziewicz.
Pokazy filmowe najlepiej ujmować w cykle pomyślane tak, aby służyły ożywieniu dyskusji w DKFie. Mogą one być poświęcone historii filmu, kierunkom i szkołom, problemom estetycznym, wybitnym indywidualnościom, zjawiskom społecznym, politycznym itp.

Mając na uwadze potrzebę podnoszenia ogólnego poziomu kultury filmowej we własnym środowisku, DKF powinien organizować samodzielnie bądź z innymi instytucjami:

 • otwarte pokazy i imprezy filmowe, spotkania z filmologami, krytykami, twórcami,
 • wystawy i konkursy,
 • inne ogólnie dostępne akcje zgodnie z naczelnymi zadaniami ruchu popularyzującego kulturę filmową.

DKF powinien kierować się zasadą niekomercyjności. Działalność DKFu nie może mieć na celu przysparzania korzyści materialnych jego członkom. Pełnienie funkcji we władzach ma charakter honorowy i wyklucza zawieranie umów o pracę z DKFem. Wynagrodzenie za pracę może być przyznane wyłącznie pracownikom administracyjnym. DKF ma również prawo do wypłacania wynagrodzeń z tytułu umów zleconych za wygłoszenie prelekcji, tłumaczenie potrzebnych tekstów, filmów, maszynopisanie, transport itp.

Swe dochody DKF czerpie ze składek członkowskich, wpływów ze sprzedaży karnetów i kart wstępu, dotacji ze strony patrona lub innych organizacji i instytucji. DKF powinien rozprowadzać karnety, sprzedaż biletów na poszczególne seanse jest niedozwolona. Karnet powinien obejmować okres nie krótszy niż jeden miesiąc.

Karnety i karty wstępu muszą zawierać m.in. numer ewidencyjny oraz pieczątkę DKF, muszą być drukami ścisłego zarachowania, ewidencja rozchodowania musi być udostępniana na żądanie osób kontrolujących.
Przeczytaj też instrukcję „Finanse DKFów”.

 

8. Kwestionariusze