Przejdź do treści
Menu

Statut Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych

Statut w formacie PDF

 

Rozdział I
Nazwa stowarzyszenia, teren działania, siedziba i charakter prawny
 
 
§ 1
   
 
Stowarzyszenie „Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych”, zwane jest dalej „Federacją”, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.    
 
§ 2
   
 
 1. Federacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swych celów Federacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa oraz współpracować z zagranicznymi organizacjami i instytucjami.
 3. Siedzibą władz Federacji jest Warszawa.
   
 
§ 3
   
 
 1. Federacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, stanowiącym związek dyskusyjnych klubów filmowych, zwanych dalej "Klubami".
 2. Federacja posiada osobowość prawną.
 3. Nazwy Dyskusyjny Klub Filmowy mogą używać jedynie Kluby zrzeszone w Federacji.
 4. Czas trwania Federacji jest nieograniczony.
 
 
§ 4
   
 
 1. Działalność Federacji opiera się na pracy społecznej osób pełniących funkcje we władzach Federacji.
 2. Federacja ma prawo zatrudniać osoby pełniące funkcje we władzach Federacji do wykonywania prac na rzecz Federacji.
 3. Federacja ma prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swojej działalności.
 
 
§ 5
   
 
Federacja może być członkiem Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych założeniach programowych.    
 
Rozdział II
Cele i środki działania Federacji
 
 
§ 6
   
 
 1. Celem Federacji jest upowszechnianie kultury filmowej w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Swoje cele Federacja realizuje poprzez:
  1. inicjowanie powstawania Klubów,
  2. organizowanie pokazów, przeglądów, festiwali, konferencji, targów, seminariów i innych imprez filmowych i kulturalnych,
  3. produkowanie, gromadzenie i udostępnianie utworów audiowizualnych,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej, gromadzenie i udostępnianie wydawnictw i materiałów popularyzatorskich i edukacyjnych,
  5. udział w pracach międzynarodowego ruchu klubów filmowych,
  6. obejmowanie patronatu nad działalnością innych osób, organizacji i instytucji
  7. inicjowanie i ułatwianie wymiany doświadczeń i kontaktów, wspieranie i promowanie środowisk artystycznych, intelektualnych i naukowych,
  8. reprezentowanie członków wobec organów administracji państwowej, organizacji i instytucji samorządowych i pozarządowych oraz firm,
  9. promowanie i informowanie o działalności Federacji i członków.
 3. Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
 
Rozdział III
Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki.
 
 
§ 7
   
 
Członkiem Federacji może zostać klub, który:
 1. posiada statut lub regulamin zgodny z podstawowymi postanowieniami Statutu Federacji,
 2. daje gwarancje prowadzenia działalności zgodnej z celami i zasadami Federacji,
 3. jest osobą prawną lub jej agendą, o ile ta osoba wyrazi zgodę na przynależność tej agendy jako Klubu do Federacji i podporządkowanie się obowiązkom z tego tytułu płynącym oraz weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za merytoryczną i finansową działalność klubu.
 
 
§ 8
   
 
Klub pragnący przystąpić do Federacji winien złożyć w Federacji wniosek zawierający zgodę na podporządkowanie się jej zasadom statutowym oraz uchwałom jej władz. Do wniosku powinny być złożone dokumenty wspomniane w § 7, pkt. 2, a ponadto opinię członka Rady Federacji.    
 
§ 9
   
 
 1. 1. Uchwała o przyjęciu Klubu na kandydata do Federacji podejmowana jest przez Prezydium Rady Federacji.
 2. 2. W razie negatywnej decyzji Prezydium Klub ubiegający się o przyjęcie może odwołać się do Rady Federacji, która podejmie ostateczną decyzję.
 
 
§ 10
   
 
 1. Przyjęcie Klubu w skład Federacji następuje na mocy uchwały Rady Federacji po odbyciu jednorocznego okresu kandydowania.
 2. Okres kandydowania może być uchwałą Rady jednorazowo przedłużony na okres nie dłuższy niż jeden rok.
 3. W szczególnych przypadkach Rada Federacji może większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady skrócić okres kandydowania Klubu lub całkowicie od niego zwolnić.
 4. W okresie kandydowania Rada Federacji może skreślić klub kandydacki w przypadkach określonych w § 18.
 5. W razie odmowy przyjęcia Klubu po okresie kandydackim na stałego członka, zostaje on skreślony z listy członków kandydatów Federacji.
 6. Nieprzyjęcie Klubu w skład członków Federacji nie stoi na przeszkodzie ponownemu ubieganiu się o przyjęcie na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 
 
§ 11
   
 
Klub jako członek Federacji ma prawo do:
 1. brania udziału przez swych delegatów w Zjazdach Federacji z głosem decydującym, ilość delegatów na zjazd ustala Rada Federacji,
 2. proponowania i wybierania kandydatów do władz Federacji za pośrednictwem swych delegatów,
 3. brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Federację na zasadach ustalonych przez Radę,
 4. korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z umów zawartych pomiędzy Federacją a organami kinematografii oraz innymi kontrahentami,
 5. odwołania się do Zjazdu od decyzji władz Federacji w przypadkach przewidzianych w niniejszym statucie.
 
 
§ 12
   
 
Kluby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo zrzeszać młodzież do lat 18, reprezentowane są na Zjeździe przez delegatów, którymi są opiekunowie lub pełnoletni członkowie.    
 
§ 13
   
 
Zebranie opiekunów i kierowników klubów wymienionych w § 12 w danym okręgu zwołuje Rada Federacji, a przewodniczy wyznaczony członek Rady. Na zabraniu tym każdy z powyższych klubów reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela.    
 
§ 14
   
 
Do władz Federacji może zostać wybrany każdy pełnoprawny członek Klubu, o ile wyrazi na to zgodę ustnie lub pisemnie.    
 
§ 15
   
 
Klub jako członek organizacji ma obowiązek:
 1. przestrzegania zasad i postanowień zawartych w Statucie Federacji,
 2. przestrzegania uchwał Zjazdu i Rady Federacji,
 3. brania czynnego udziału w realizowaniu zadań i planów Federacji,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Federacji.
 
 
§ 16
   
 
 1. Klub naruszający niniejszy Statut może być uchwałą Rady Federacji zawieszony w prawach członka. Zawieszenie trwa do czasu wyjaśnienia lub usunięcia jego przyczyny.
 2. W razie niewyjaśnienia lub nieusunięcia przyczyny zawieszenia w terminie określonym przez uchwałę Rady, Klub może być dalszą uchwałą skreślony z listy członków Federacji.
 3. W okresie zawieszenia Klub nie korzysta z praw członkowskich.
 
 
§ 17
   
 
 1. Przepisy niniejszego statutu mają zastosowanie do Klubów również w okresie ich kandydowania z wyjątkiem § 11, pkt. 1, 2, 5.
 2. Klub w okresie kandydowania ma prawo być reprezentowany na Zjeździe przez swego obserwatora.
 
 
§ 18
   
 
 1. Utrata członkostwa przez Klub może nastąpić drogą:
  1. wystąpienia;
  2. skreślenia;
  3. wykluczenia.
 2. Każdy klub ma prawo wystąpienia z Federacji.
 3. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
  1. gdy działalność Klubu jest sprzeczna ze statutem Federacji;
  2. gdy Klub zalega z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku;
  3. zaprzestania działalności Klubu.
 4. Wykluczenie następuje w przypadku działania Klubu na szkodę Federacji.
 5. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie uchwały Rady powziętej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
 
 
Rozdział IV
Władze Federacji - ich struktura i kompetencje.
 
 
§ 19
   
 
 1. Władzami Federacji są:
  1. Zjazd Krajowy,
  2. Rada Federacji,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 3 lata.
 3. Rada Federacji i Komisja Rewizyjna winny się ukonstytuować do 30 dniod daty wyborów.
 4. Szczegółowy sposób wyboru władz określa ordynacja wyborcza.
 5. Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków władz Federacji.
 
 
ZJAZD KRAJOWY
 
 
§ 20
   
 
 1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Federacji.
 2. Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:
  1. ustalanie wytycznych dla pracy Federacji na okres między Zjazdami,
  2. dokonywanie zmian w Statucie,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady oraz udzielanie jej absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. ozpatrywanie odwołań od decyzji Rady,
  5. rozpatrywanie wniosków Rady Federacji,
  6. rozpatrywanie wniosków i sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  7. wybór Rady i Komisji Rewizyjnej,
  8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych przez delegatów klubów, Radę lub jej członków oraz Komisję Rewizyjną,
  9. zatwierdzanie regulaminów organów Federacji i ordynacji wyborczej.
 
 
§ 21
   
 
 1. Zjazdy zwołuje Rada przez zawiadomienie wszystkich członków i kandydatów Federacji z doręczeniem projektu porządku dziennego nie później niż 14 dni przed terminem.
 2. Zjazdy dzielą się na:
  1. zwyczajne - odbywają się co trzy lata,
  2. nadzwyczajne - zwoływane przez Radę Federacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Federacji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy winien być zwołany przez Radę w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został powołany.
 4. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.
 
 
§ 22
   
 
W Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Klubów.    
 
RADA FEDERACJI
 
 
§ 23
   
 
Rada jest władzą wykonawczą Federacji sprawującą swe obowiązki w okresie między Zjazdami.    
 
§ 24
   
 
 1. Rada składa się z 7 do 11 członków.
 2. Rada wybiera spośród swych członków Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących oraz, jeśli Rada tak zdecyduje, od 1 do 2 członków.
 
 
§ 25
   
 
 1. Zwolnienie miejsca w Radzie następuje:
  1. przez zrzeczenie się pełnionej funkcji,
  2. w razie śmierci.
 2. Decyzja powzięta w oparciu o ust. 1 pkt. 2 ma miejsce w wypadku popełnienia przez członka Rady czynu nie licującego z piastowaną funkcją lub działania na szkodę Federacji.
 3. Rada Federacji może na zwolnione miejsce dokooptować innego członka, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.
 
 
§ 26
   
 
 1. Rada Federacji ponosi odpowiedzialność za ogólny kierunek rozwoju i działalności programowej klubów prowadzonych zgodnie z wytycznymi Rady Federacji.
 2. Do kompetencji Rady należy kierowanie działalnością Federacji >pomiędzy Zjazdami, a w szczególności:
  1. ustalanie szczegółowych wytycznych dla Prezydium i sekretarza generalnego,
  2. delegowanie swych przedstawicieli na imprezy krajowe i zagraniczne,
  3. udzielanie pełnomocnictw swoim członkom w zakresie określonym uchwałą,
  4. przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków Federacji,
  5. uchwalanie preliminarza budżetowego Federacji i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  6. powoływanie Komisji do realizacji zadań Federacji,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Federacji,
  8. zwoływanie Zjazdów,
  9. nadzór nad działalnością Klubów pod względem zgodności ze Statutem Federacji i uchwałami jej władz,
  10. wykonywanie uchwał i realizowanie wytycznych Zjazdu,
  11. rozstrzyganie sporów miedzy klubami.
 
 
§ 27
   
 
 1. Rada zbiera się w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż 2 razy w roku.
 2. Radę zwołuje przewodniczący lub upoważniony członek Prezydium z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzeniu Rady przewodniczy przewodniczący Rady lub upoważniony członek Prezydium. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 
 
§ 28
   
 
 1. Prezydium Rady działa w zakresie pełnomocnictw udzielonych uchwałą Rady. W innych przypadkach decyzje prezydium wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady.
 2. Prezydium zbiera się w razie potrzeby, nie mniej niż 2 razy w ciągu roku.
 3. Posiedzenie Prezydium zwołuje przewodniczący lub upoważniony członek Prezydium.
 4. Do ważności uchwał Prezydium konieczna jest obecność większości członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 
 
§ 29
   
 
Przewodniczący Rady Federacji w okresie między zebraniami Rady kieruje bieżącą działalnością Federacji i biura, reprezentuje na zewnątrz Federację zgodnie z pełnomocnictwami Rady.  
 
§ 30
   
 
Do powzięcia zobowiązań finansowych i zawierania umów w imieniu Rady Federacji wymagany jest podpis Przewodniczącego Rady Federacji i drugiego członka Prezydium Rady działających łącznie.  
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
 
§ 31
   
 
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 
 
§ 32
   
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Rady pod względem finansowym, organizacyjnym i majątkowym. Kontrola taka winna być przeprowadzana co najmniej raz w roku.  
 
§ 33
   
 
(skreślony)
 
 
§ 34
   
 
Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Zjeździe Krajowym i składa wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Federacji.  
 
Rozdział V
Majątek Federacji
 
 
§ 35
   
 
 1. Majątek Federacji składa się z:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. funduszy.
 2. Na fundusz składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje,
  3. lokaty, odsetki bankowe,
  4. zapisy, darowizny i subwencje,
  5. wpływy ze sponsoringu i ofiarności społecznej,
  6. prawa majątkowe.
 
 
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji
 
 
§ 36
   
 
 1. Uchwała Zjazdu w przedmiocie zmiany Statutu Federacji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę Statutu nie może być nagły i winien być złożony na piśmie do Rady Federacji co najmniej na 14 dni przed datą Zjazdu.
 
 
§ 37
   
 
Uchwała Zjazdu o rozwiązaniu Federacji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 osób upoważnionych do głosowania.  
 
§ 38
   
 
W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Federacji, Zjazd wybiera Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację.  
 
§ 39
   
 
Majątek Federacji po jej rozwiązaniu się zostaje przekazany organizacjom o pokrewnym charakterze.
Uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji wymaga zatwierdzenia jej przez władze rejestracyjną.

Dokumenty do pobrania: