Przejdź do treści
Menu

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2024 - nabór zgłoszeń do 12.07.

Lista filmów do prelekcji już dostępna!

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2022

Organizowane od 2009 roku podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych nawiązują do zorganizowanego przez DKF Kinematograf i Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych 1. Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych, który odbył się w Krakowie w dniach 30 listopada - 9 grudnia 1976 roku.

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2022

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych (edycja 2022).

 

Organizowane od 2009 roku podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych nawiązują do zorganizowanego przez DKF Kinematograf i Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych 1. Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych, który odbył się w Krakowie w dniach 30 listopada - 9 grudnia 1976 roku.

 

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata


 

 
Lista filmów

 

 
 
Informacje ogólne
 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2022 (dalej zwanego Konkursem) jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych (dalej zwane Organizatorem).
 2. Konkurs ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody popularyzacji wiedzy o filmie i podniesienie kwalifikacji prelegentów działających w dyskusyjnych klubach filmowych i instytucjach pokrewnych.
 3. Prelekcje konkursowe wygłaszane będą podczas 23. Letniej Akademii Filmowej (zwanej dalej Akademią), która odbędzie się w Zwierzyńcu w dniach 7-15 sierpnia 2022 roku.
 4. Kalendarz Konkursu:
  - ogłoszenie Konkursu - do 20 czerwca 2022 roku;
  - ogłoszenie listy filmów konkursowych - do 5 lipca 2022 roku;
  - zgłoszenia kandydatów - do 12 lipca 2022 roku;
  - ogłoszenie listy uczestników Konkursu - do 15 lipca 2022 roku;
  - ogłoszenie składu Jury - do 5 sierpnia 2022 roku;
  - prelekcje konkursowe - od 8 do 12 sierpnia 2022 roku;
  - ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród - 13 sierpnia 2022 roku.

 

 
Uczestnicy Konkursu

5. Konkurs ma formułę otwartą.
6. Każdy uczestnik Konkursu wygłasza prelekcję do wybranego przez siebie filmu z listy przygotowanej przez Organizatora w porozumieniu z organizatorem Akademii, utworzonej z filmów będących w aktualnym katalogu polskich dystrybutorów.
7. Prelekcje są wygłaszane w języku polskim. Czas trwania prelekcji nie może przekroczyć 15 minut. O ile Jury w porozumieniu z Organizatorem nie postanowi inaczej, przekroczenie tego czasu powoduje dyskwalifikację uczestnika Konkursu.

8. Kandydaci przysyłają na adres biuro@pfdkf.pl zgłoszenie, na które składają się:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny);
 • tytuł wybranego filmu;
 • tytuł drugiego filmu, w razie gdyby pierwszy był już zajęty (decyduje kolejność zgłoszeń);
 • notka biograficzna (maksymalnie 750 znaków ze spacjami);
 • zdjęcie portretowe (format .jpg, w jakości do druku);
 • w przypadku osób niepełnoletnich podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na udział dziecka/podopiecznego w Konkursie (skan).

Chęć udziału w Konkursie można przysyłać przed ogłoszeniem listy filmów i później uzupełnić zgłoszenie o wymagane informacje i tytuły.
9. Spośród osób, które przysłały kompletne zgłoszenia, Organizator wybiera maksymalnie 10 uczestników Konkursu, o czym są oni poinformowani przed ogłoszeniem listy. W szczególnych przypadkach Organizator może poprosić o dodatkowe informacje lub spełnienie dodatkowych warunków.
10. a) Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i przebywają w Zwierzyńcu na własny koszt.
b) Organizator zwraca koszty przejazdu na podstawie okazanych biletów w wysokości do 100,-PLN.
C) Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Konkursu akredytację upoważniającą do udziału we wszystkich wydarzeniach Akademii.
d) Udział w Akademii regulują postanowienia jej organizatora.
11. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) w zakresie czynności związanych z organizacją Konkursu, a także na publikację imienia, nazwiska, roku i miejsca urodzenia, notki biograficznej i zdjęcia uczestnika w materiałach promocyjnych i informacyjnych Konkursu, w tym na stronie internetowej Organizatora lub na facebookowym fanpage’u Organizatora (www.facebook.com/PFDKF/).

 
Ocenianie i nagrody

 

12. Wystąpienia prelegentów ocenia specjalnie powołane Jury według ustalonych przez siebie kryteriów, z uwzględnieniem walorów merytorycznych, dydaktycznych, językowych i interpersonalnych. Jury przyznaje Nagrodę Jury. Jury może nie przyznać Nagrody Jury lub zdecydować o jej podziale. Jury może przyznać maksymalnie dwa honorowe Wyróżnienia za szczególne walory prelekcji. Obrady Jury są tajne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

13. Wśród publiczności przeprowadza się głosowanie, w wyniku którego wybrany zostaje laureat Nagrody Publiczności. W przypadku równego rozłożenia głosów, Nagroda Publiczności może być dzielona. Ranking głosów jest jawny.

14. Łączna kwota nagród w Konkursie wynosi 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych zero groszy). O podziale tej kwoty decyduje Jury w porozumieniu z Organizatorem.

 
 

Postanowienia końcowe

15. Organizator może odwołać Konkurs bez podania przyczyny, jednak nie później niż 31 lipca 2022 roku.
16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.


Warszawa, 2022.06.01      Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych

 

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2017

Organizowane od 2009 roku podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych nawiązują do zorganizowanego przez DKF Kinematograf i Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych 1. Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych, który odbył się w Krakowie w dniach 30 listopada – 9 grudnia 1976 roku.