strona główna
kontakt
Federacja poleca
władze Federacji
statut Federacji
załóż DKF
finanse DKF-ów
lista
konkurs prelegentów

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2020 ONLINE
Zapraszamy na Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2020, który w tym roku wyjątkowo odbywa się w formule online na Mojeekino.pl.


9 uczestników, których możecie wysłuchać przed wybranymi filmami staje do konkursu o nagrody, w tym Nagrodę Publiczności. Zachęcamy więc Was Widzowie do oddawania głosów poprzez ankiety pod opisami poszczególnych tytułów (liczą się głosy z wykupionym dostępem do filmu).

Prelekcje oraz filmy są dostępne od 19 do 31 października 2020 roku na: https://www.mojeekino.pl/show/ogolnopolski-konkurs-prelegentow-filmowych-2020

Cena biletu: 10 zł, dostęp na 48 godzin od momentu zakupu.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 8 listopada 2020 roku.

Miłego oglądania i trzymamy kciuki za uczestników!

Poznaj uczestników: BROSZURA OKP 2020 online

Partner: Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Mojeekino.pl
Współfinansowano ze środków Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Formularz zgłoszeniowy kandydata


Lista filmów


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych ONLINE (edycja 2020)
Informacje ogólne
 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych ONLINE (dalej zwanego Konkursem) jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych (dalej zwane Organizatorem).
 2. Partnerami Konkursu są Stowarzyszenie Kin Studyjnych oraz platforma MOJEeKINO.PL
 3. Konkurs ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody popularyzacji wiedzy o filŹmie i podniesienie kwalifikacji prelegentów działających w dyskusyjnych klubach filmowych i instytucjach pokrewnych.
 4. Prelekcje konkursowe będą prezentowane przed wybranymi filmami na platformie MOJEeKINO.PL w dniach od 19 do 31 października 2020 roku.
 5. Kalendarz Konkursu:
  - zgłoszenia kandydatów - do 10 września 2020 roku,
  - ogłoszenie listy uczestników Konkursu oraz składu Jury - do 15 września 2020 roku,
  - nadsyłanie nagranych prelekcji - do 4 października 2020 r.,
  - emisja prelekcji konkursowych - od 19 do 31 października 2020 roku,
  - ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród - do 8 listopada 2020 roku.
 6. Uczestnicy Konkursu

 7. Konkurs ma formułę otwartą.
 8. Uczestnicy i uczestniczki Konkursu nagrywają prelekcję w formie pliku mp4 do wybranego przez siebie filmu z przygotowanej przez Organizatora listy filmów, które będą dostępne na platformie MOJEeKINO.PL. Lista stanowi załącznik do Regulaminu.
 9. Prelekcje są wygłaszane w języku polskim. Czas trwania nadesłanej prelekcji nie może przekroczyć 15 minut. O ile Jury w porozumieniu z Organizatorem nie postanowi inaczej, przekroczenie tego czasu powoduje dyskwalifikację uczestnika Konkursu.
 10. Kandydaci przysyłają na adres biuro@pfdkf.pl zgłoszenie, na które składają się:
  - dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
  - dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
  - tytuł wybranego filmu;
  - tytuł drugiego filmu, w razie gdyby pierwszy był już zajęty (decyduje kolejność zgłoszeń);
  - notka biograficzna (maksymalnie 750 znaków ze spacjami);
  - zdjęcie portretowe (format .jpg, w jakości do druku);
  - w przypadku osób niepełnoletnich podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na udział dziecka/podopiecznego w Konkursie (skan).
  - podpisane Oświadczenie załączone do Zgłoszenia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego).
 11. Spośród osób, które nadeślą w podanym terminie kompletne zgłoszenia - Organizator wybiera maksymalnie 10 uczestników Konkursu, którzy zostaną poinformowani przed ogłoszeniem listy. W szczególnych przypadkach Organizator może poprosić o dodatkowe informacje lub spełnienie dodatkowych warunków.
 12. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) w zakresie czynności związanych z organizacją Konkursu, a także na publikację imienia, nazwiska, roku i miejsca urodzenia, notki biograficznej i wizerunku uczestnika oraz przygotowanej prelekcji w materiałach promocyjnych i informacyjnych Konkursu, w tym na stronie internetowej Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook Organizatora (www.facebook.com/PFDKF/prelekcje), a także na stronach partnerów i platformie MOJEeKINO.PL.
 13. Ocenianie i nagrody

 14. Wystąpienia prelegentów oceni powołane przez Organizatora Jury według ustalonych przez siebie kryteriów, z uwzględnieniem walorów merytorycznych, dydaktycznych, językowych i interperŹsonalnych. Jury przyznaje Nagrodę Jury. Jury może nie przyznać Nagrody Jury lub zdecydować o jej podziale. Jury może przyznać maksymalnie dwa honorowe Wyróżnienia za szczególne walory prelekcji. Obrady Jury są tajne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 15. Wśród osób które obejrzą konkursowe prelekcje i filmy na platformie MOJEeKINO.PL przeprowadzone będzie głosowanie, w wyniku którego wyłoniony zostanie Laureat Nagrody Publiczności. W przypadku równego rozłożenia głosów, Nagroda Publiczności może być dzielona. Ranking głosów jest jawny.
 16. Łączna kwota nagród w Konkursie wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy). O podziale tej kwoty decyduje Jury w porozumieniu z Organizatorem.
 17. Postanowienia końcowe

 18. Organizator może odwołać lub unieważnić Konkurs lub jego część (np. Nagrodę Publiczności) bez podania przyczyny, jednak nie później niż do 15 września 2020 roku.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz podziału nagród, a także do ich nie przyznania lub zastąpienia wyróżnieniami.
 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 22. Decyzje Jury i Organizatora są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.
Copyright © 2017 Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych